<
Trang chủ » Tra từ
trong veo  
[trong veo]
  • transparent; very limpid
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt