<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trois  
tính từ
 • ba
một em bé ba tuổi
ba chiều
ba giờ
ba người anh của tôi
kế hoạch ba năm
mười giờ kém ba phút
 • vài, một vài
tôi sẽ đến trong vài phút nữa
 • (thứ) ba
chương ba
trang ba
danh từ giống đực
 • ba
ba là một số nguyên tố
nhân ba, gấp ba
 • số ba
anh ấy ở số 3 phố này
 • mồng ba
mồng ba tháng tư
 • (đánh bài) (đánh cờ) con ba, con tam
con ba rô
 • điểm ba
bị điểm ba trong kì thi
   • rất ít
   • (toán học) quy tắc tam suất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt