<
Trang chủ » Tra từ
triumph  
['traiʌmf]
danh từ
  • chiến thắng; thắng lợi; thành tựu
một trong những thành tựu lớn của khoa học hiện đại
  • niềm vui chiến thắng; niềm vui thắng lợi; niềm hân hoan
những tiếng reo hò chiến thắng
những đoàn quân giải phóng trở về trong niềm vui chiến thắng
  • (sử học) đoàn diễu hành thắng trận vào thành Rôm
nội động từ
chiến thắng kẻ thù
  • vui mừng (vì chiến thắng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt