<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trinité  
danh từ giống cái
  • (tôn giáo) ba ngôi một thể
  • (tôn giáo) lễ Chúa ba ngôi
  • (nghĩa rộng) bộ ba
đảng, quân đội và mặt trận hình thành một bộ ba cần thiết
      • không biết đến bao giờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt