<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tried  
[traid]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của try
tính từ
  • đã được chứng minh là có hiệu quả đáng tin cậy; đã được thử nghiệm
cách điều trị đã được thử nghiệm là có hiệu quả
người bạn chân thành và đáng tin cậy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt