<
Trang chủ » Tra từ
tricycle  
['traisikl]
Cách viết khác : trike [traik]
danh từ
  • xe đạp ba bánh
nội động từ
  • đi xe đạp ba bánh; chở bằng xe đạp ba bánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt