<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tribut  
danh từ giống đực
  • (văn học) phần đóng góp, phần cống hiến
sự hy sinh là một cống hiến đối với Tổ quốc
  • (sử học) vật cống, của cống
nước thắng đòi của cống hằng năm
  • (sử học) thuế cống nạp (cổ La Mã)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt