<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
travailleur  
danh từ
  • người làm việc, người lao động
vẻ vang thay những người lao động
những người lao động trí óc
tính từ
  • lao động
một phố lao động
quần chúng lao động
  • chăm chỉ
học hành chăm chỉ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt