<
Trang chủ » Tra từ
translation  
[træns'lei∫n]
danh từ
  • sự dịch
một bản dịch tốt
những sai lầm trong khi dịch
  • bản dịch, bài dịch; cái được dịch
bản dịch từng chữ
  • sự chuyển sang, sự biến thành
  • sự giải thích, sự coi là
  • sự thuyên chuyển (một giám mục) sang địa phận khác
  • sự truyền lại, sự truyền đạt lại (một bức điện)
  • (toán học); (kỹ thuật) sự tịnh tiến
      • dịch sang tiếng khác; không phải nguyên ngữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt