<
Trang chủ » Tra từ
translate  
[trænz'leit]
ngoại động từ
  • dịch, phiên dịch, biên dịch
dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
  • có thể dịch sang thứ tiếng khác
thơ phần lớn là không dịch hay được
  • hiểu
tôi hiểu sự im lặng của cô ta có nghĩa là đồng ý
  • chuyển sang, biến thành; thể hiện ra
biến tình cảm thành hành động
biến ước mơ thành hiện thực
chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
thực hiện lời dạy của Lê-nin
đã đến lúc phải thể hiện tư tưởng của chúng ta thành hành động
  • giải thích, coi là
xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
  • thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
  • truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
  • (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt