<
Trang chủ » Tra từ
tranh thủ  
[tranh thủ]
  • to court; to angle for ...
To court popularity
  • to take advantage of ...
To take advantage of the good weather to go shopping
To take advantage of an opportunity
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt