<
Trang chủ » Tra từ
tranh đấu  
[tranh đấu]
  • to fight; to struggle
To fight/struggle for independence and freedom
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt