<
Trang chủ » Tra từ
trading  
['treidiη]
danh từ
  • sự kinh doanh, việc mua bán
tính từ
  • lo việc buôn bán
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt