<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
traînée  
danh từ giống cái
  • vệt dài, vệt
vệt máu dài
vệt sáng của sao chổi
  • dây cây dầm
  • (hàng không) sức cản chính diện
  • (thông tục) đĩ rạc
      • lan truyền rất nhanh chóng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt