<
Trang chủ » Tra từ
trồng trọt  
[trồng trọt]
  • to till; to farm; to cultivate
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt