<
Trang chủ » Tra từ
trải qua  
[trải qua]
  • to spend; to experience; to go through ...
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt