<
Trang chủ » Tra từ
trói buộc  
[trói buộc]
động từ
  • to bind, to setter
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt