<
Trang chủ » Tra từ
trò hề  
[trò hề]
  • farce ; buffoonery ; antics
To play/perform one's antics; to play the fool; to play the buffoon
To become farcical; To turn into a farce
Life is one big joke/farce
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt