<
Trang chủ » Tra từ
trách móc  
[trách móc]
  • to upraid (with, for)
  • to reproach (with)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt