<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tràng súng  
[tràng súng]
  • round/spurt/burst of gunfire
To fire a salute
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt