<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toutou  
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ nhi đồng) con chó, con cún
      • (phẩm chất) tầm thường, xoàng
      • nghe theo hoàn toàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt