<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toutefois  
phó từ
  • song, song le, tuy nhiên
tôi sẽ nói với ông ta, tuy nhiên với điều kiện là ông ấy muốn nghe tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt