<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toute-puissante  
tính từ giống cái ( số nhiều toutes-puissantes )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt