<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toute-puissance  
danh từ giống cái
  • toàn quyền, bá quyền
  • (tôn giáo) tính toàn năng (của Chúa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt