<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tout-venant  
danh từ giống đực
  • (ngành mỏ) than tạp, quặng tạp (chưa lựa chọn)
  • (nghĩa rộng) đồ tạp nhạp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt