<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tout-puissant  
tính từ ( số nhiều tout-puissants )
  • có toàn quyền; có quyền bá chủ
những người có quyền bá chủ
  • (tôn giáo) toàn năng
Chúa toàn năng
danh từ giống đực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt