<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tourist  
['tuərist]
danh từ
  • khách du lịch
hãng du lịch
  • (thể dục thể thao) thành viên của một đội đang đi thi đấu
những người Uc đang đi thi đấu ở nhiều nơi
  • (khinh miệt) kẻ lang thang; đứa cầu bơ cầu bất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt