<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toujours  
phó từ
 • luôn luôn, mãi mãi
nó luôn luôn đến chậm
anh ta luôn đến lúc năm giờ
luôn luôn nghĩ đến bạn
 • bao giờ, cũng vẫn, vẫn
bao giờ nó cũng vẫn như thế
nó vẫn yêu cô ta
 • cứ... đã
anh cứ trả đi đã, rồi ta sẽ liệu
   • như thường lệ, như mọi khi
   • vốn dĩ vẫn là
   • thường ngày
quần chúng thường ngày
   • không phải bao giờ cũng
không phải bao giờ ta cũng yêu những người mà ta phục
chúng ta không thể sống mãi được
   • mãi mãi, đời đời
   • hầu như luôn luôn
   • dù sao cũng vẫn là
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt