<
Trang chủ » Tra từ
totally  
['toutəli]
phó từ
  • hoàn toàn
mù hoàn toàn
Tôi hoàn toàn quên mất điều đó; tôi quên hẳn điều đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt