<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
torr  
  • 乇 <'托'7.旧作乇。>
  • 托 <压强单位,1托等于1毫米汞柱的压强,和133.32帕斯卡。旧作乇。(英:torr)。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt