<
Trang chủ » Tra từ
torch  
['tɔ:t∫]
danh từ
  • đuốc; ngọn đuốc
  • (nghĩa bóng) ngọn đuốc, nguồn cảm hứng
ngọn đuốc tự do
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như blowlamp
      • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) mê (ai), yêu (ai)
      • truyền lại kiến thức
ngoại động từ
  • đốt; phóng hoả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt