<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tonight  
[tə'nait]
Cách viết khác : to-night [tə'nait]
phó từ & danh từ
  • đêm nay, tối nay
đêm nay trời sẽ mưa
tin tức truyền thanh đêm nay
trời sẽ âm u vào tối hôm nay
phó từ
  • vào đêm nay, vào tối nay, vào ngày nay
vậy gặp anh vào chín giờ tối nay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt