<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tondre  
ngoại động từ
  • cắt, hớt, xén; cắt tóc, xén lông
cắt tóc
xén cỏ
xén dạ
xén lông cừu
  • (nghĩa bóng) bóc lột; đánh thuế quá nặng
bóc lột người lao động
chủ nghĩa thực dân đánh thuế quá nặng vào nhân dân
      • (thân mật) còn có việc quan trọng hơn để làm
      • keo kiệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt