<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tombereau  
danh từ giống đực
  • xe ba gác, xe bò
một xe bò cát
  • (đường sắt) toa cao thành (chở hàng)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt