<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tombe  
danh từ giống cái
 • mồ, mả, mộ
những mộ trong một nghĩa địa
đặt quan tài xuống mộ, hạ huyệt
 • (nghĩa bóng) cái chết
sắp chết
   • gần đất xa trời (sắp chết)
   • chết
   • hết sức bí mật
   • chết ít lâu sau ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt