<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tombée  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • sự rơi, sự rụng, lượng rơi xuống
tuyết rơi xuống
lượng tuyết rơi xuống
quả rụng xuống
  • cách rũ xuống
cách rũ xuống của một cái váy
      • khi màn đêm buông xuống, lúc chập tối
      • lúc xế chiều
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt