<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tokenism  
tokenism
tokenism (n)
minimum effort, symbolic effort, bare minimum


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt