<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tobacco-plant  
[tə'bækou'plænt]
danh từ
  • (thực vật học) cây thuốc lá (như) tobacco
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt