<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to stand in (throw oneself into) the breach  
thành ngữ breach
      • sẵn sàng chiến đáu
      • sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt