<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to stand for something  
thành ngữ stand
   • là chữ viết tắt của cái gì
What does ' T. G' stand for in ' T. G. Smith'?
T. G là viết tắt cho cái gì trong T. G Smith vậy?
   • đại diện cho cái gì
tôi lên án chủ nghĩa phát xít và tất cả những gì nó đại diện
   • ủng hộ cái gì
một đảng ủng hộ sự dung nạp sắc tộc
   • tha thứ
tôi sẽ không tha thứ cho thái độ láo xược này
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt