<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to stand down  
thành ngữ stand
      • rút lui (người làm chứng, người ứng cử)
      • (quân sự) hết phiên gác
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt