<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to stand by  
thành ngữ stand
   • đứng cạnh, đứng bên cạnh
   • bênh vực, ủng hộ
   • thực hiện, thi hành (lời hứa...)
   • (hàng hải) chuẩn bị thả neo
   • ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt