<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to stand bail for sb  
thành ngữ bail
      • (pháp lý) đứng ra bảo lãnh (cho ai được tự do)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt