<
Trang chủ » Tra từ
to lớn  
[to lớn]
  • big and tall; bulky
  • important; considerable; great
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt