<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
to be  
[tə'bi:]
danh từ
  • tương lai; ngày mai
tính từ
  • tương lai; sau này
một nhà văn tương lai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt