<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tiré  
tính từ
 • kéo thẳng ra
 • (ngành in) in
những bản in thêm riêng
 • bắn
tiếng súng bắn vu vơ
 • lấy, rút ra
đề tài tiểu thuyết lấy ở một tin vặt
câu châm ngôn rút ra từ bài thơ
 • thoát khỏi
thoát khỏi nguy hiểm
 • võ vàng, mệt nhọc
mặt võ vàng
nét mệt nhọc
   • cừu địch với nhau
danh từ giống đực
 • (thương nghiệp) người trả (hối phiếu)
 • (săn bắn) sự săn bắn súng; nơi săn bằng súng
 • bản in
bản in thêm riêng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt