<
Trang chủ » Tra từ
time-consuming  
['taim kən'sju:miη]
tính từ
  • tốn nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều thời gian, cần nhiều thời gian
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt