<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tight corner  
tight corner
tight corner (n)
tight spot, scrape (informal), difficult position, tricky situation, predicament, quandary, fix (informal)


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt