<
Trang chủ » Tra từ
tiểu đoàn  
[tiểu đoàn]
  • battalion
To be in command of a battalion; To command a battalion
Battalion: An army unit typically consisting of a headquarters and two or more companies
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt