<
Trang chủ » Tra từ
tiểu đội  
[tiểu đội]
  • squad
Squad: The smallest tactical unit of military personnel
Squad leader
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt